Malotřídní škola s klidnějším průběhem výuky
více o škole
Drobečková navigace

Úvod > Školní družina

Školní družina

Charakteristika ŠD

ŠD se nachází v budově ZŠ Dobříč

Název právního subjektu :

Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Adresa školy:

ZŠ Dobříč
330 05 Dobříč 84

Telefon : 373 332 358

IČO : 60611332

IZO ředitelství : 600 071 154

Zřizovatel : Obec Dobříč, 330 05 Dobříč 24

Spádový obvod školy : Dobříč, Jarov, Koryta, Obora

ŠD je školské zařízení pro zájmové vzdělávání žáků jedné školy. ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času zájmovou činností se zaměřením ke zdravému životnímu stylu sportovním vyžitím, dostatkem pobytu na čerstvém vzduchu a poznáváním okolní přírody. 

Délka vzdělávání:

ŠD vykonává svou činnost ve dnech školního vyučování.

Provoz ŠD :

ráno 06:30 – 07:25 hod.
odpoledne 11:20 – 15:30 hod.

ŠD je určena pro žáky ZŠ Dobříč. Činnost ŠD je zahájena 1. 9.  a ukončena 30.6.  

Odpolední družina:

 • sportovní zaměření - rozvíjení  pohybových schopností, rozvíjení herní spolupráce, jednání v duchu fair-play
 • hraní společenských her, práce se stavebnicemi
 • turistické zaměření- rozvoj fyzické zdatnosti, pohyb v přírodě- vycházky, základy Morseovy abecedy, určování topografických značek, vázání uzlů

I. Materiální podmínky

Školní družina má k dispozici tři samostatné místnosti, vybavené stolními hrami, stavebnicemi, různými hračkami k rozvoji logického myšlení a jemné motoriky žáků. Družina využívá ke své činnosti i I. třídu, tělocvičnu, hřiště za školou a fotbalové hřiště.

II. Personální podmínky

Vychovatelka ŠD je odborně kvalifikovaná. Vystudovala Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času. Vychovatelka se účastní různých školení a seminářů pořádaných vzdělávacími institucemi pro pedagogy. Také se účastní pedagogických porad, třídních schůzek a spolupracuje s učitelkami.

III. Ekonomické podmínky

Výše úplaty za pobyt dítěte ve ŠD činí 70,- Kč za kalendářní měsíc. Platí se předem ve dvou splátkách: za období září až prosinec a leden až červen. Splatnost první splátky (280- Kč) je do konce října a splatnost druhé (420,-) je do konce ledna. Platí se hotově vychovatelce ve školní družině.

IV. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

 • Za bezpečnost žáků ve družině odpovídá vychovatelka družiny.
 • Při činnosti mimo objekt družiny za bezpečnost do počtu 25 žáků odpovídá jeden vých. pracovník. Při vyšším počtu žáků určí ředitelka dalšího pracovníka odpovídajícího za bezpečnost žáků.
 • Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni s podmínkami dodržování pravidel Vnitřního řádu ŠD. Na začátku i v průběhu školního roku jsou žáci informováni o zásadách bezpečnosti ve ŠD i mimo ni. Žáci nepoškozují majetek školy ani spolužáků.
 • Vychovatelka se řídí pravidly o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Je jednou ročně proškolena v oblasti BOZP a PO.

V. Cíle vzdělávání

 • Cílem výchovy ve ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého žáka.
 • Rozvíjet u žáků pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky
 • Vytvářet u žáků vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí
 • Seznamovat žáka s přirozenými jazykovými strukturami a jednoduchými každodenními frázemi na příbězích
 • Vytvářet u žáků pozitivní přístup k učení se cizímu jazyku
 • Nabízet žákům smysluplné využití volného času
 • Rozvíjet osobnost žáka
 • Vést žáky k tvořivosti a samostatnému rozhodování
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem
 • Utvářet u žáků pracovní návyky a vztah k práci
 • Upevňovat žákům návyky sebeobsluhy, hygienické návyky a péči o zdraví
 • Umožnit žákům odpočinek
 • Rozvíjet u žáků jemnou motoriku
 • Vést žáky k otevřené komunikaci
 • Procvičovat paměť, postřeh a soustředění žáků
 • Posilovat u žáků pocit jistoty a sebedůvěry
 • Vést žáky k uvědomování si svých práv a povinností
 • Cíl výchovy je v souladu s cíli výchovy v ZŠ. To je vést žáky k vědomí kázně ve škole i mimo ni. Působení na žáky v oblasti jejich chování, usměrňování jejich agresivity, hlučnosti i neohleduplnosti.
 • Poskytovat žákům dostatek informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy.

VI. Formy vzdělávání

 • Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost doplněná o spontánní aktivity a příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost.
 • Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou a představuje zejména organizované aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru.
 • Příležitostné akce – nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. sportovní akce, výlety, besídky, kulturní akce.

VII. Přijímání žáků do ŠD

ŠD je určena pro žáky ZŠ Dobříč. Žáci jsou přihlášeni k pravidelné docházce do družiny. O přijetí žáka k činnosti družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky. Její součástí je sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.

VIII. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zájmové vzdělávání nabízí prostor pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je k nim přistupováno individuálně, podle potřeb žáka. Vychovatelka spolupracuje se zákonnými zástupci žáka.